Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách

Preambula

Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec je pozemkovým spoločenstvom s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v zmysle zákona NR SR č. 181//1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení zapísané do zoznamu pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou na Obvodnom lesnom úrade v Liptovskom Mikuláši, č. 2/2006-PS/1 dňa 18.03.2006.

Aj v zmysle ust. § 31 ods. 1 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení je toto spoločenstvo považované za spoločenstvo s právnou subjektivitou s povinnosťou vyplývajúcou z ust. § 31 ods. 5 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z., ktorou je prispôsobenie právnych pomerov ustanoveniam zákona č. 97/2013 Z.z. (ďalej len zákona). Preto sa valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“) Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec konaného dňa 22.02.2014 v Kultúrnom dome v Bobrovci uznieslo na nasledovnom :

a) v celom rozsahu sa ruší doterajšie znenie Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 18.03.2006 a stanov spoločenstva zo dňa 02.04.2011 v znení neskorších zmien,

b) schvaľuje sa nové znenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve nasledujúceho znenia:

I. Názov spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec.

II. Sídlo spoločenstva

Bobrovec č. 90, 032 21 Bobrovec

III. Pozemková podstata spoločenstva

spoločná nehnuteľnosť vedená v katastrálnych územiach na listoch vlastníctva:

Katastrálne územie Bobrovec LV č. 2364, LV č. 2969, LV č. 2850

Katastrálne územie Bobrovček  LV č. 585

Katastrálne územie Pavlova Ves  LV č. 400

Katastrálne územie Jalovec  LV č. 341, LV č. 385

Celková výmera spoločnej nehnuteľnosti UPSB 19484002 m2

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti - 19484002

IV. Orgány spoločenstva

1. zhromaždenie

2. výbor

3. dozorná rada

V. Oprávnenia a povinnosti orgánov spoločenstva

1. Zhromaždenie

 

Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov spoločenstva.

Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

 • a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
 • b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
 • c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) a c),
 • d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
 • e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
 • f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
 • g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
 • h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 • i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
 • j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom.

Zhromaždenie určí výšku odmeny výboru a  dozornej rady spoločenstva.

1.1. Spôsob rozhodovania zhromaždenia

Zhromaždenie rozhoduje podľa písmena a) b) d) h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. V ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, pričom hlasy prislúchajúce k podielom zo spoločnej nehnuteľnosti v správe alebo nakladaní slovenským pozemkovým fondom sa tu do celkového počtu hlasov nezapočítavajú.

1.2.Spôsob rozhodovania mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia

Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.

Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie nemôže rozhodovať o veciach podľa písmena a) až d) h) a i).

1.3.Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

Priebeh rokovania valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje výbor spoločenstva.

Zápis členov spoločenstva na valnom zhromaždení do listiny prítomných členov spoločenstva (Prezenčná listina) organizačne zabezpečuje výbor.

 

Listina prítomných obsahuje:

 • a) Čislovanie strán, označenie názvom a sídlom spoločenstva a dátumom konania zhromaždenia, priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je členom spoločenstva, podpis splnomocnenca a počet hlasov člena spoločenstva.
 • b) Správnosť listiny prítomných členov spoločenstva, vrátane splnomocnencov kontrolujú a potvrdzujú svojimi podpismi na listine prítomných členov spoločenstva, predsedajúci valného zhromaždenia, predseda a členovia mandátovej komisie. Listina prítomných je prílohou zápisnice o konaní zhromaždenia.
 • c) Výbor spoločenstva súčasne so zoznamom členov spoločenstva, zabezpečí pre každého zúčastneného člena spoločenstva hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov včetne zastupovaných. Tieto lístky nesmú byť prepisované ani nijak inak opravované.
 • d) Hlasovanie pre voľby výboru a dozornej rady sa uskutoční formou odovzdania hlasovacieho lístka, na ktorom je hlasujúcou osobou a vopred určeným spôsobom vyznačené rozhodnutie hlasujúceho.
 • e) Pokiaľ bude na volebnom lístku výboru vyznačených viac ako 5 kandidátov a na volebnom lístku dozornej rady vyznačených viac ako 3 kandidáti, tieto volebné lístky sú neplatné. Menší počet je možný.
 • f) Hlasovanie o záležitostiach týkajúcich sa schvaľovania jednotlivých bodov programu a uznesení sa uskutoční formou zdvihnutia hlasovacieho lístka.
 • g) Výbor spoločenstva zabezpečí vyhotovenie zápisnice o rokovaní na zhromaždení a uznesenia zhromaždenia do 10 (slovom: desať) dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predsedajúci zhromaždenia a najmenej dvaja zvolení overovatelia zápisnice. Uznesenie podpisuje predseda návrhovej komisie, predsedajúci zhromaždenia a členovia návrhovej komisie.

2. Výbor

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu.

Výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon o pozemkových spoločenstvách, zmluva o spoločenstve, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

Výbor je oprávnený rozhodovať o použití finančných prostriedkov do celkovej výšky 2000,00€ (slovom dvetisíc eur) ročne.

Výbor má najmenej 5 (päť) členov.

Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. V tomto rozhodovaní má každý člen výboru rovnaký hlas. Výbor volí na prvom zasadnutí zo svojich členov predsedu spoločenstva. Ostatné funkcie výbor rozdelí tak, aby bol zabezpečený chod spoločenstva.

Predseda spoločenstva organizuje a riadi rokovanie výboru. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev ako člen výboru.

Za výbor navonok koná predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu spoločenstva a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

Výbor najmenej raz za rok zvoláva zhromaždenie. Predseda spoločenstva je predsedajúci zhromaždenia. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a Slovenský pozemkový fond.

Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na úradnej tabuly obce Bobrovec, na svojom webovom sídle, alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou.

V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Výbor môže rozhodnúť o tom, že zhromaždenie bude zasadať formou čiastkových schôdzi.

Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov.

V prípade, ak člen pozemkového spoločenstva prostredníctvom výboru ponúka na predaj svoj spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti ostatným spoluvlastníkom tejto spoločnej nehnuteľnosti, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia a to uvedením veľkosti podielu a navrhovanú kúpnu cenu.

V prípade, ak Slovenský pozemkový fond ponúka na predaj podiel na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prostredníctvom výboru ostatným spoluvlastníkom tejto spoločnej nehnuteľnosti, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.

Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu všetkých hlasov členov spoločenstva a to v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva v predmetnej žiadosti. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad; obvodný lesný úrad má práva výboru podľa odseku 1, §14 zákona o pozemkových spoločenstvách.

Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

Výbor zabezpečuje vedenie zoznamu členov spoločenstva podľa § 18 zákona o pozemkových spoločenstvách.

Výbor je povinný umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva pri zachovaní zabezpečenia ochrany osobných údajov podľa osobitných právnych predpisov.

Výbor je povinný vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov spoločenstva.

Výbor vedie zápisnicu o priebehu a výsledku rokovania, zápisnicu podpisujú zapisovateľ a predseda spoločenstva.

V zápisnici, okrem povinných údajov, ktorými sú: dátum, miesto a čas rokovania, mená prítomných členov orgánov spoločenstva a ostatných zúčastnených osôb sú aj výsledky hlasovania všetkých rozhodnutí.

Výbor pozemkového spoločenstva odsúhlasí udelenie mimoriadnej odmeny za práce v prospech pozemkového spoločenstva ak výsledkom práce je výnos, a to tak členom orgánov pozemkového spoločenstva, ako aj ostatným členom spoločenstva, vo výške 5% z takto dosiahnutých  výnosov.

Členovia výboru dostávajú za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.

3. Dozorná rada

Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva s prerokúva sťažnosti jeho členov.

Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

Dozorná rada má najmenej 3 členov.

Dozorná rada na prvom zasadaní zvolí zo svojich členov predsedu dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Pri rozhodovaní dozornej rady má každý jej člen rovnaký hlas.

Členovia dozornej rady sa zúčastňujú zhromaždenia a sú povinní oboznámiť zhromaždenie s výsledkom kontroly, musí im byť udelené slovo vždy, keď o to požiadajú.

Zápisnicu o priebehu a výsledku rokovania dozornej rady podpisujú prítomní členovia dozornej rady.

Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona o pozemkových spoločenstvách alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve. V takomto prípade má dozorná rada povinnosti výboru vo veci zvolávania zhromaždenia.

Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

VI. Spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva

Do výboru a dozornej rady spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Počet členov spoločenstva musí však byť v dozornej rade väčší ako počet nečlenov spoločenstva. Členovia výboru a dozornej rady musia byť starší ako 18 rokov a plne spôsobilí na právne úkony.

Voľbu a odvolávanie členov výboru a dozornej rady spoločenstva vykonáva zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov, pričom hlasy prislúchajúce k podielom zo spoločnej nehnuteľnosti v správe alebo nakladaní slovenským pozemkovým fondom sa do celkového počtu hlasov nezapočítavajú.

Volebné obdobie výboru a dozornej rady spoločenstva je 5 roky.

Ak počet členov výboru alebo dozornej rady poklesne z akéhokoľvek dôvodu pod počet uvedený v tejto zmluve, výbor je povinný zabezpečiť doplňujúce voľby do zasadnutia najbližšie konaného zhromaždenia.

V prípade doplňujúcich volieb funkčné obdobie nových členov výboru a dozornej rady trvá do konca daného volebného obdobia.

Pred začatím hlasovania predseda volebnej komisie oznámi počet prítomných hlasov s hlasovacím právom a pri nadpolovičnej väčšine všetkých hlasov následne pristúpi k hlasovaniu.

Ak sa vykonanou voľbou nepodarí zvoliť všetkých členov orgánov, vykoná sa následne druhé kolo volieb. Pre doplňujúce voľby spracuje volebná komisia doplňujúcu kandidátku, v ktorej budú nezvolení kandidáti, prípadne bude doplnená o návrhy z pléna. Spôsob hlasovania je zdvihnutím hlasovacieho lístka a platnosť voľby je obdobná ako v prvom kole.

Výsledky volieb a zoznamy zvolených a nezvolených kandidátov volebná komisia odovzdá predsedajúcemu zhromaždenia, ktorý následne vyhlási výsledky volieb.

Volebná komisia vyhotoví správu o výsledku volieb, ktorá obsahuje:

 • a) miesto, dátum a čas konania volieb
 • b) meno a priezvisko predsedu a členov volebnej komisie
 • c) počet všetkých oprávnených hlasov
 • d) počet zúčastnených hlasov
 • e) počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi
 • f) mená zvolených kandidátov do jednotlivých orgánov

Správu o výsledku volieb podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie. Správa o výsledku volieb tvorí prílohu uznesenia zo zhromaždenia, ktoré sa na konaní volieb uznieslo.

Hlasovacie lístky sa skartujú, začo je zodpovedný predseda volebnej komisie.

VII. Vznik a zánik členstva v orgánoch spoločenstva

Členstvo vo výbore a dozornej rade spoločenstva je dobrovoľné a môže sa oň uchádzať každý člen spoločenstva.

O členstvo v dozornej rade sa môže uchádzať aj nečlen spoločenstva.

Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva.

Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore

Členstvo vo výbore a dozornej rade vzniká zvolením uchádzača o členstvo ku dňu zápisu v registri spoločenstiev.

Členstvo vo výbore a dozornej rade zaniká:

 • a) skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu
 • b) rozhodnutím zhromaždenia (odvolaním) ku dňu určenému zhromaždením,
 • c) oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia
 • d) písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, pričom členstvo zaniká po lehote 30 dní od doručenia písomného oznámenia.
 • e) stratou podmienok pre členstvo stanovených touto zmluvou
 • f) úmrtím člena
 • g) zánikom spoločenstva

VIII. Práva a povinnosti členov spoločenstva

Členom spoločenstva je každý vlastník nehnuteľností uvedených v bode III. tejto zmluvy.

Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré tvoria pozemkovú podstatu spoločenstva. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m² na poľnohospodárskej pôde a 5 000 m² na lesnom pozemku.

Nadobúdateľ vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva.

Člen spoločenstva má taký pomer účasti na výkone práva povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, aký je pomer jeho vlastníctva k pozemkovej podstate spoločenstva.

Podiel člena spoločenstva na zisku spoločenstva a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určuje podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve.

Výpočet počtu hlasov pre hlasovanie na zhromaždení je nasledovný:

 • a) celková výmera spoluvlastníckeho podielu člena v m² sa vydelí číslom 1000. Jeden hlas predstavuje 1000 m2. Výmera spoluvlastníckeho podielu do 1000 m2 je jeden hlas. Hlasy sa vypočítavajú bez desatinného miesta. Zaokrúhľovanie je matematické. Pri zvyšku do 499 m2 smerom nadol a pri vyššom zvyšku smerom nahor
 • b) celkový počet hlasov všetkých členov spoločenstva bude vyhlásený pred každým zhromaždením pozemkového spoločenstva v správe mandátovej komisie. Bude vypočítaný z celkovej výmery spoločných nehnuteľností.

Člen má právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva.

Člen spoločenstva je povinný:

 • a) vykonávať činnosť na dosiahnutie cieľov spoločenstva a zdržiavať sa konania, ktoré by tomuto cieľu odporovalo.
 • b) ochraňovať majetok spoločenstva a poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii požiaru a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy.

Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva vedeného spoločenstvom.

Člen spoločenstva má právo aby mu spoločenstvo na jeho žiadosť vydalo výpis z tohto zoznamu a právo robiť si z tohto zoznamu výpisy.

Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si kópie dokladov za úhradu nákladov spojených s ich vyhotovením.

Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

IX. Druh činnosti spoločenstva

Spoločenstvo hospodári v lesoch a na pozemkoch, ktoré tvoria pozemkovú podstatu spoločenstva.

Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

 • a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
 • b) hospodári v lesoch.

X. Údaj či spoločenstvo bude vykonávať aj inú podnikateľskú

Spoločenstvo okrem podnikateľskej činnosti uvedenej v bode VIII. nebude vykonávať žiadnu inú podnikateľskú činnosť.

XI. Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti v správe a nakladaní Slovenským pozemkovým fondom

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10 odst. 1 a 2 - 1144821

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 odst. 6 - 0

XII. Prevádzkové a organizačné opatrenia

Cieľom hospodárskej činnosti spoločenstva je v súlade s LHP dosahovanie zisku. Tržby spoločenstva sa získavajú predovšetkým z predaja dreva a prenájmu pôdy.

Hospodárska činnosť spoločenstva sa spravidla vykonáva brigádnikmi a dodávateľskými organizáciami t. j. FO alebo PO špecializovanými na lesné činnosti.

V nevyhnutných prípadoch (kalamita, požiare atď.) sú vlastníci podielov povinní poskytnúť pracovnú súčinnosť bez náhrady mzdy a bez ohľadu na počet podielov.

Z čistého zisku, ktorý spoločenstvo dosiahne, sa v zmysle zákona o dani z príjmov uhradí daň.

Výplata podielov vlastníkom, ktorú jednotliví vlastníci podielov dostanú sa vypočíta z čistého zisku spoločenstva po odpočítaní dane z príjmu v platnej sadzbe.

Rezerva finančných prostriedkov na pestovnú činnosť sa vyčlení pred zdanením ako položka odpočítateľná od základu dane v zmysle platných zákonov. Po uhradení dane z príjmu sa prednostne vyčlení finančná čiastka na investície (ak sú potrebné) a zvyšok sa rozdelí vlastníkom podľa množstva ich vlastníckych podielov. V prípade nepriaznivého hospodárskeho výsledku sa podiely vlastníkov nebudú vyplácať.

Výbor môže schváliť aj poskytnutie peňažného alebo hmotného daru (drevo) pre rozvoj obce, športovým, cirkevným a iným organizáciám do celkovej výšky 333 € vrátane DPH za rok.

Dokladovanie výnosových a nákladových operácii sa vykonáva vedením podvojného účtovníctva v zmysle Zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo spoločenstva a všetky účtovné operácie môže viesť aj nečlen spoločenstva, fyzická alebo právnická osoba schválená výborom spoločenstva.

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú možnosť získavať palivové drevo a v obmedzenom množstve aj drevo na stavebné účely za podmienok schválených zhromaždením.

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva bola schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, s počtom hlasov 14 417

z celkového počtu hlasov spoločenstva 19 545 hlasov čo je vyjadrené v percentách 73,36% všetkých hlasov.

Táto zmluva má desať strán.

XIV. Súčasťou tejto zmluvy je ako príloha zoznam členov spoločenstva.

 

V Bobrovci dňa 22. 2. 2014