Rozhodnutie Okresného súdu Žilina o vyhovení prokurátora Krajskej prokuratúry

Prales podal protest voči rozhodnutiu posudzovaného Chovaňákom pre nespôsobilosť, a súd im vyhovel, a prehodnotí rozhodnutie kvalifikovanejšou osobou.
Zjavne ide o pohadzovanie si uhlíka do vychladnutia.

Okresný úrad Zilina, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o Životné prostredie

vyhovuje

protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina, Moyzesova 20, 0lI 04 Zilina, sp. zn.: Kd 35/18/5500-7 zo dia22.05.2018 a podl'a $ 24 ods. 5 zákona o prokuratúe

zrušuje

protestom prokurátora napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Zllina, odboru opravnych prostriedkov, refer6tu starostlivosti o Zivotn6 prostredie, d.: OU-ZA-OOP4-20171039358-
22|CHO zo dira2l.l2.20l7, pr6voplatn6ho dia 08.01.2018.

Ochranári sa sporia s vlastníkmi lesov o Jaloveckú dolinu v Západných Tatrách. V pripravovanej zonácii Tatranského národného parku by sa terajší hospodársky les mal zmeniť na najprísnejšie chránené územie. Ochranári tam preto nechcú povoliť odvoz víchricou vyvrátených stromov. Vlastníkom lesa však vzniká škoda, keďže z nespracovanej kalamity sa šíri podkôrnikový hmyz a napáda aj okolité zdravé lesy.

Memorandum o spolupráci - Vyšná Boca 11.01.2018

Aj túto aktivitu sme podporili

Sme dlhodobo presvedčení, že problémy majiteľov lesov i celého lesníckeho stavu v Slovenskej republike (SR) s ochranou prírody a ťažko vyčísliteľné hospodárske, environmentálne a morálne škody, ktoré zapríčiňuje zlovoľná činnosť orgánov ochrany prírody SR od roku 2011, majú jednu zo základných príčin aj nesprávne nastavenia príslušných legislatívnych predpisov SR i Európskej únie (EÚ).

Vráťme život lesom v chránených územiach

Cieľ: Informovať najširšiu verejnosť o súčasnom nepriaznivom stave lesných porastov a biotopov v chránených územiach, jeho príčinách a možných východiskách. Zmobilizovať verejnú mienku a získať podporu verejnosti na uskutočnenie zmien, ktoré povedú k ich ozdraveniu.