Zasadnutie Zhromaždenia UPS Bobrovec bude formou korešpodenčného hlasovania.
Výsledky hlasovania budú zverejnené vo vývesnej skrinke.

Výbor pozemkového spoločenstva, rozhodol o zvolaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 15.12.2023 o 9:00 hod. v sídle urbáru UPS Bobrovec s nasledovným programom:

  1. Schválenie plánu činnosti a rozpočtu Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec na rok 2023.
  2. Schválenie ročnej účtovnej závierky Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec za rok 2022
  3. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2022 podľa výšky podielov pre podielnikov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec.

 

Dôvody, ktoré Výbor k tomu vedú sú nasledovné:

  • potreba schváliť ročnú účtovnú závierku Urbáru
  • potreba schváliť niektoré rozhodnutia o hospodárení spoločenstva, ktoré sú potrebné na zachovanie finančnej stability a prosperity spoločenstva.

 

Po vyplnení hlasovacieho lístka , vložte tento lístok do návratovej obálky.

Návratové obálky je potrebné zaslať tak, aby ju Výbor obdržal do 14.12.2023.

Hlasovacie lístky doručené po tomto termíne budú neplatné.

 

Zoznam podkladov pre Vaše rozhodnutie o hlasovaní:

Správa o činnosti UPS Bobrovec za rok 2022

9. novembra 2023  58.15 KB  Sprava o cinnosti 2023.pdf

Správa dozornej rady UPS Bobrovec za rok 2022

9. novembra 2023  32.04 KB  DR UPSB zápisnica za 2022.pdf

Finančná správa hospodárenia UPS Bobrovec za rok 2022

9. novembra 2023  27.28 KB  Finančná správa r 2022.pdf

Hlasovací lístok za rok 2022

9. novembra 2023  70.06 KB  Sprievodná správa 2023.pdf

Účtovná závierka s poznámkami

Účtovná závierka

9. novembra 2023  445.39 KB  UPS Bobrovec - ÚZ 2022.pdf

Poznámky k UZ

9. novembra 2023  99.6 KB  UPS Bobrovec - poznámky k ÚZ 2022.pdf

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.