Volanie lesa #22 - Les sme my

Aktuálne dianie v lesníctve

hostia:

  • Ing. Milan Dolňan – predseda Slovenskej lesníckej komory
  • Ing. Igor Viszlai – predseda oblastnej lesnickej komory

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #21 - TANAP

1 – Čriepky z historie Tanapu – ako a za akých spoločenských podmienok vznikol TANAP…
2 – Aktuálny stav v oblasti zonácie Tanapu – viac ako 20 ročný neriešený problém bez konca…
3 – Súkromní vlastníci lesa – alebo nesvojprávni pozorovatelia tragického bezzásahového experimentu s ich majetkom ?

hostia:

  • Ing. Pavel Zacharovský – predseda SBU PS Vyšná Boca
  • Ing. Pavol Jančík – predseda PS Urbár Štrba

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #19 - Ničivá povodeň v Tatrách – alebo čo zobrala veľká voda z Tanapu

1 – Povodeň…popis rozsahu slovami očitých svedkov…
2 – Príčiny a dôsledky životohrozujúcej povodne, možné protiopatrenia do budúcnosti…
3 – Mediálna odozva udalostí prinesená dravou vodou…

hostia:

  • Ing. Ján Slivinský – odborný lesný hospodár a člen predstavenstva Lesníckej komory
  • Ing. Ivan Šoltýs – odborný lesný hospodár a pestovateľ lesa
  • Pavol Zacharovský za súkromných vlastníkov lesov

moderuje: Boris Koroni

Rozhodnutie Okresného súdu Žilina o vyhovení prokurátora Krajskej prokuratúry

Prales podal protest voči rozhodnutiu posudzovaného Chovaňákom pre nespôsobilosť, a súd im vyhovel, a prehodnotí rozhodnutie kvalifikovanejšou osobou.
Zjavne ide o pohadzovanie si uhlíka do vychladnutia.

Okresný úrad Zilina, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o Životné prostredie

vyhovuje

protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina, Moyzesova 20, 0lI 04 Zilina, sp. zn.: Kd 35/18/5500-7 zo dia22.05.2018 a podl'a $ 24 ods. 5 zákona o prokuratúe

zrušuje

protestom prokurátora napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Zllina, odboru opravnych prostriedkov, refer6tu starostlivosti o Zivotn6 prostredie, d.: OU-ZA-OOP4-20171039358-
22|CHO zo dira2l.l2.20l7, pr6voplatn6ho dia 08.01.2018.