Prales podal protest voči rozhodnutiu posudzovaného Chovaňákom pre nespôsobilosť, a súd im vyhovel, a prehodnotí rozhodnutie kvalifikovanejšou osobou.
Zjavne ide o pohadzovanie si uhlíka do vychladnutia.

Okresný úrad Zilina, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o Životné prostredie

vyhovuje

protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina, Moyzesova 20, 0lI 04 Zilina, sp. zn.: Kd 35/18/5500-7 zo dia22.05.2018 a podl'a $ 24 ods. 5 zákona o prokuratúe

zrušuje

protestom prokurátora napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Zllina, odboru opravnych prostriedkov, refer6tu starostlivosti o Zivotn6 prostredie, d.: OU-ZA-OOP4-20171039358-
22|CHO zo dira2l.l2.20l7, pr6voplatn6ho dia 08.01.2018.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.