Zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie v predmetnej veci nepostupoval v intenciách citovaných právnych noriem, z ktorých dôvodov sa postupom a následne rozhodnutím dopustil takej vady konania, ktorá má za následok nezákonnosť jeho rozhodnutia. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.