Rozhodnutie OÚ Žilina na odvolanie sa UPS Bobrovec

S odkazom na doteraz uvedené OU OOP ŽiIina konštatuje, že prvostupňová správny orgán nepostupoval v súlade s $ 32 ods. 1 spráneho poriadku, ked' nezistil presne a riadne skutočny stav veci, nakol'ko z obsahu prvostupňového administratívneho spisu, ktory má odvolaci správny orgán k dispozícii nevyplýva zistenie skutočného stavu veci tak, aby bolo jednoznačne a presvedčivo preukázané, že dotknuté územie si vyžaduje najprísnejšiu ochranu a že inym prístupom dôjde k ohrozeniu existencie druhov rastlin a živočíchov alebo k ich degenerácii ....